Disclaimer

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden. Geluidconsult B.V. behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

Informatie op de site

Geluidconsult B.V. doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.Deze site kan verbindingen ("links") of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Geluidconsult B.V. gecontroleerd. Geluidconsult B.V. wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluid van deze site behoren aan Geluidconsult B.V.

Aansprakelijkheid

Geluidconsult B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het direct of indirect gevolg is van het gebruik van en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Geluidconsult B.V. aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Geluidconsult B.V.. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Geluidconsult B.V. te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

Privacy

Voor Geluidconsult B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Geluidconsult B.V. in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.

Algemeen

Geluidconsult B.V. behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Gebruikers van deze site zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van deze site te staken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden ontbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet.Deze site met internetadres http://www.geluidconsult.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze site komen gebruiker en Geluidconsult B.V. met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze site in elk opzicht onderworpen zijn en ge�nterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving.

U kunt ons helpen door misbruik en eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen. info@geluidconsult.nl