Verkeerslawaai en wegverkeersawaai

Sinds de Wet Geluidhinder in 1982 voor nieuwe situaties van kracht werd, is er veel gebeurd op het gebied van bestrijding van verkeerslawaai. Bestemmingsplannen aangepast, geluidschermen aangelegd, stille wegdekken gelegd en woningen geisoleerd, al of niet met dove gevel. Nog steeds vraagt in nieuwbouwsituaties het verkeerslawaai de nodige aandacht.

Geluidconsult maakt geluidberekeningen volgens art 102 van de Wet geluidhinder door middel van programma GEONOISE, die nodig zijn voor het uitwerken van een bestemmingsplan of het verlenen van bouwvergunning.

Computer plot van een wegverkeerslawaaiberekening